mos

VI. ročník
Slovenský pohár v duatlone

Názov pretekov: Mošovský duatlon

Termín a miesto: 6.9.2020 (nedeľa) Mošovce, okres Turčianske Teplice

Organizátor: z poverenia STÚ: KBL ŠKP Martin, Jedľoviny 90, 036 08 Martin, Slovenská Republika, +421 905 744 715

Trate:

 • Beh 5 km – beh sa uskutoční na 2,5 km okruhu, (spevnený štrkový chodník v parku, asfalt)
 • Cyklistika 20 km – cyklistika sa uskutoční na 7 km okruhu v obci Mošovce a v blízkom okolí
 • Beh 2,5 km – beh sa uskutoční na 2,5 km okruhu, (spevnený štrkový chodník v parku, asfalt)

Profil

 • presný profil trate je zverejnený na www.kblskpmartin.sk

Súťažný výbor

Riaditeľ pretekov: Ján Holiga
Technický delegát: Milan Slovák
Hlavný rozhodca: Jozef Drahovský

Kategórie

 • Dorastenci 2003 – 2004
 • Dorastenky 2003 – 2004
 • Juniori 2001 – 2002
 • Juniorky 2001 – 2002
 • Muži 2000 – 1981
 • Ženy 2000 – 1981
 • Veteráni I. 1980 – 1971
 • Veteráni II. 1970 – 1961
 • Veteráni III. 1960 a starší
 • Veteránky I. 1980 – 1971
 • Veteránky II. 1970 a staršie

Štart bude umožnený aj neregistrovaným pretekárom v STU

Registrácia: Registrovať sa môžete elektronicky cez stránku STU, resp. cez klubovú stránku alebo mailom na jan.holiga@centrum.sk, štartovné do 2.9.2020 je 15€, IBAN SK6811110000006605527005. Od 3.9.2020 je štartovné 20€.

Ceny: Prví traja v každej kategórii budú ocenení vecnými cenami. V absolútnom poradí budú ocenení prví šiesti pretekári a prvých päť pretekárok finančnými cenami v celkovej výške 300€.

Podmienky účasti

 • Preteká sa podľa pravidiel STÚ a týchto propozícií
 • Prilba na hlave je povinná počas celej doby cyklistickej časti
 • Štart na vlastné nebezpečenstvo
 • Účastníci sú povinní dodržiavať zásady bezpečného správania sa na vozovke ako aj pokyny usporiadateľa a dodržiavať ustanovenia vyhlášky o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. v platnom znení

Program
10:00 – 11:15    Prezentácia ZŠ Mošovce, centrum obce
11:15 – 11:45     Otvorenie a uzavretie depa
12:00 –              Štart pretekov
13:15 – 14:15     Občerstvenie pretekárov
14:30 –               Vyhodnotenie pretekov

Kontakt
KBL ŠKP Martin
Jedľoviny 90
036 08 Martin
Slovenská Republika
jan.holiga@centrum.sk
www.kblskpmartin.sk
+421 905 744 715

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu tratí a časového harmonogramu. Podmienky a povinnosti účastníkov:

 • Preteká sa podľa platných pravidiel STU a týchto propozícii.
 • Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na preteky.
 • Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a tretím osobám v súvislosti s pretekom.
 • Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas cyklistickej časti od momentu dotyku s bicyklom, až po uloženie bicykla v depe.
 • Štartovné čísla sú majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
 • Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky!!!
 • Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a organizátorov.
 • Mimo vyznačené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.
 • Účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania, správať sa ohľaduplne k okoliu, životnému prostrediu, návštevníkom a divákom.
 • V prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi a rozhodcovi.
 • Klasifikovaní, budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
 • Protesty je možné podať písomne najneskôr však 6. 9. 2020, do 30 min po zverejnení výsledkov v kancelárii pretekov. Vklad 20 EUR, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
 • Poslanie prihlášky prostredníctvom internetu zaväzuje prihláseného zúčastniť sa duatlonu, ak tak neurobí je povinný nahlásiť svoju neúčasť najneskôr do 24 hodín pred štartom.
 • Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom, pri prezentácii pred štartom pretekov súhlasí s podmienkami a povinnosťami uvedenými v tomto formulári v bodoch 1 až 14.
 • Povinná výbava cyklistická prilba, preukaz poistenca.

untitled-1-2      i_2954053 nutrendwin